top of page

PRIVACYVERKLARING EN COOKIEBELEID NOVEMBER 2018

1. Algemeen
§1. Dit document, hierna de Privacyverklaring genoemd, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder mevrouw Carole Willems, handel drijvend onder de naam COTOLINI (hierna “COTOLINI”) uw persoonsgegevens ontvangt en verwerkt.
Neem rustig de tijd om dit document door te nemen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen of opmerkingen heeft bij deze Privacyverklaring.
§2. COTOLINI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. De contactgegevens van COTOLINI zijn:
Adres: Ketelstraat 7, 8340 Damme (België) -  T:+32 470 07 75 80
Website: www.cotolini.be
E-mail: info@cotolini.be
§3. Door de website van COTOLINI (www.cotolini.be) (hierna: ‘Website’) te raadplegen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website of de Webshop.
§4. Deze Privacyverklaring moet worden samen gelezen met de Algemene Voorwaarden van COTOLINI, te consulteren via de Website.

2. Hoe verzamelt COTOLINI persoonsgegevens
§1. De gegevens die u ons meedeelt
COTOLINI verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de Website en de Webshop, dit omvat:
persoonlijke contactinformatie: de informatie die u ons verstrekt en die ons in staat stelt om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale-netwerkgegevens of telefoonnummer;
aanmeldgegevens van uw account: de informatie die nodig is om u toegang te geven tot uw accountprofiel;
technische informatie over computer/mobiel apparaat: de informatie over het computersysteem dat of andere technologische apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, zoals het Internet Protocol (IP)-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat te verbinden met het internet, het type besturingssysteem en het soort en de versie van uw webbrowser;
door consumenten gegenereerde inhoud: de inhoud die u creëert en vervolgens met ons deelt op externe sociale netwerken;
informatie van externe sociale netwerken: informatie die u publiekelijk deelt op een extern sociaal netwerk of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een extern sociaal netwerk en waarvoor u het sociale netwerk de toestemming geeft om ze met ons te delen;
financiële en betalingsinformatie: alle informatie die COTOLINI nodig heeft om een bestelling te verwerken of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals de gegevens van uw bank- of kredietkaart (naam van de kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum, enz.) of andere betalingsvoorwaarden.
§2. De gegevens die commerciële partners meedelen
COTOLINI verwerkt uw persoonsgegevens doordat deze gegevens aan haar worden meegedeeld door haar commerciële partners.
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van COTOLINI dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.
§3. De gegevens die automatisch worden verzameld
COTOLINI maakt gebruik van:
Cookies/vergelijkbare technologieën:
Logbestanden 
Webbakens (‘web bugs’)
De Website bevat links, hyperlinks of referenties naar andere websites (zoals LinkedIn en Twitter) waarop mogelijk gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen wordt verzameld. Deze Privacyverklaring geldt niet voor die andere websites. Bij het bezoeken van andere websites, raden wij u daarom aan steeds de bepalingen over gegevensbescherming op de andere websites te raadplegen.

3. Hoe gebruikt en verwerkt COTOLINI persoonsgegevens – doel en grondslag gegevensverwerking
De gegevens die worden verwerkt zijn de naam en voornaam, adresgegevens, contactgegevens, het bankrekeningnummer, alsook alle overige persoonsgegevens die u actief verstrekt aan COTOLINI.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van de klantenservice, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen.
Voorts gebruiken wij uw persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden (zie verder onder punt 6).
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voorts om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.

4. Duur van het bijhouden van de persoonsgegevens
§1. Wij streven ernaar uw persoonlijke gegevens enkel te verwerken/bewaren voor een minimale duur van 7 jaar.
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om onze producten en diensten te verstrekken. COTOLINI zal een kopie van uw persoonsgegevens bewaren om u te identificeren zolang wij een commerciële relatie met u hebben of uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een andere doeleinden zoals beschreven in deze Verklaring.
§2. Daarnaast zal COTOLINI uw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die voorgeschreven is voor fiscale verplichtingen of die nodig is om haar rechten te vrijwaren plus een extra jaar te rekenen na het eindigen van deze periode. Dit extra jaar is voorzien mocht er net voor het einde van de initiële periode een eis gesteld worden die maakt dat COTOLINI de persoonsgegevens alsnog nodig hebben.
§3. U blijft ingeschreven op de mailinglist van COTOLINI tot u zich uitschrijft. Uitschrijven kan via de link onderaan elk nieuwsbericht of op ieder ander ogenblik, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@cotolini.be.

5. Recht van toegang en verbetering
§1. U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@cotolini.be of per brief te richten aan COTOLINI, t.a.v. mevrouw Carole Willems, Ketelstraat 7, 8340 Damme (België), mits bijvoeging van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
§2. U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan COTOLINI mee te delen. U begrijpt echter dat bepaalde diensten (webshop) geweigerd zullen worden indien u uw persoonsgegevens niet (langer) meedeelt en dat u als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die u meedeelt aan COTOLINI.

6. Recht van verzet
§1. U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen door een e-mail te richten aan info@cotolini.be of brief te richten aan COTOLINI, t.a.v. mevrouw Carole Willems, Ketelstraat 7, 8340 Damme (België), mits bijvoeging van een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.
§2. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele of wettelijke verplichtingen.
§3. U begrijpt dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien u uw persoonsgegevens niet (langer) meedeelt.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid
§1. COTOLINI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@cotolini.be.
§2. COTOLINI verstrekt uw persoonsgegevens aan haar medewerkers zodat zij de activiteiten van COTOLINI kunnen uitvoeren. COTOLINI heeft interne processen om de verwerking van uw persoonsgegevens conform de Privacyverklaring te garanderen en waar nodig of nuttig bij te sturen.
§3. COTOLINI verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan deze derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die u met COTOLINI heeft gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
§4. In geen geval kan COTOLINI verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
§5. COTOLINI houdt eraan u ervan te verwittigen dat de Website of andere vormen van communicatie van COTOLINI links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere websites die COTOLINI niet controleert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. COTOLINI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. COTOLINI raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen omdat deze kan verschillen van deze Privacyverklaring.

8. Aanpassingen
§1. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
§1. Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
§2. Betwistingen over de Privacyverklaring worden bij voorkeur, doch zonder hiertoe verplicht te zijn, minnelijk geregeld.
§3. Ingeval een geschil omtrent deze Privacyverklaring voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 

10. Aanvaarding
Door de Website www.cotolini.be en de Webshop te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Privacyverklaring en stemt u ermee in dat COTOLINI uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

11. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop COTOLINI persoonsgegevens verzamelt kan u contact opnemen via e-mail op info@cotolini.be of per brief aan COTOLINI, t.a.v. mevrouw Carole Willems, Ketelstraat 7, 8340 Damme (België).
Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Versie: november 2018

COTOLINI
Mevrouw Carole Willems
Ketelstraat 7
8340 Damme
T:+32 470 07 75 80
Ondernemingsnummer 0536.292.610
BTW BE0536.292.610

bottom of page