top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

WETTELIJKE INFORMATIEPLICHT

1. Wettelijke informatieplicht
1.1 Deze website en webshop zijn eigendom van mevrouw Carole Willems, handel drijvend onder de naam COTOLINI, gevestigd te 8340 Damme (België), Ketelstraat 7 en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0536 292 610 (BTW BE0536.292.610), hierna ‘COTOLINI’.
U kan ons telefonisch bereiken via het telefoonnummer T:+32 470 07 75 80 of via e-mail info@cotolini.be.
1.2 De webshop, en alle transacties via de webshop, zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, het privacy- en cookybeleid en de eventuele bijzondere voorwaarden die kenbaar gemaakt worden bij het aanbod van een welbepaald product.
Deze zijn alle gezamenlijk van toepassing op elk product dat COTOLINI te koop aanbiedt en elke verkoopovereenkomst op afstand die in dit verband wordt gesloten. U verklaart kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en de toepasselijkheid ervan te aanvaarden. De voorwaarden bestaande op het ogenblik van uw bestelling zijn van toepassing.
1.3 COTOLINI kan haar Algemene Voorwaarden te allen tijde wijzigen door een nieuwe, gedateerde versie op de website te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie door COTOLINI van de nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden, houdt ook de acceptatie in van deze laatste versie.

ONS AANBOD

2. Ons aanbod
2.1 COTOLINI biedt een wisselend assortiment van producten aan in onze webshop, bestemd voor particulier gebruik. De prijzen voor de producten die wij te koop aanbieden in onze webshop zijn inclusief btw, behalve indien anders vermeld. De leveringskosten zijn niet begrepen in de vermelde prijs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Er wordt enkel in België geleverd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor mogelijke leveringen in het buitenland dient u contact met ons op te nemen.
2.2 COTOLINI besteedt alle aandacht aan de juiste omschrijving van de producten, de prijs en de andere modaliteiten. Indien er toch een kennelijke fout zou staan in de omschrijving van onze producten, de prijs en/of andere modaliteiten, heeft u de keuze tussen afzien van de aankoop of toch op het aanbod ingaan tegen de verbeterde voorwaarden.
2.3 We kunnen onze prijzen en ons aanbod aan producten op elk ogenblik wijzigen. We zijn niet aansprakelijk wanneer een van onze producten verdwijnt uit ons aanbod.
2.4 Minderjarigen dienen hun aankoop te laten verrichten door hun ouder(s) of voogd.

ONLINE BESTELLINGEN: REGISTRATIE EN WACHTWOORD

3. Online bestellingen: registratie en wachtwoord
3.1 U kan pas een bestelling plaatsen indien u zich eerst op de website van COTOLINI heeft geregistreerd.
3.2 Als u zich op de website registreert, moet u zich ervan vergewissen dat de gegevens die u invult juist en volledig zijn.
3.3 Licht COTOLINI zo snel mogelijk in als uw adres of andere gegevens veranderen. Werk persoonlijke gegevens onmiddellijk bij in uw profiel op de website.
3.4  Tijdens uw registratie om gebruik te maken van de website, wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag niet aan derden worden meegedeeld. U bent volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw wachtwoord en eventuele bestellingen die met dit wachtwoord worden geplaatst, zelfs als dat gebeurt buiten uw medeweten. Als u weet of vermoedt dat een derde uw wachtwoord kent of heeft gebruikt, moet u COTOLINI onmiddellijk op de hoogte stellen.

EEN BESTELLING PLAATSEN

4. Een bestelling plaatsen
4.1 U kan enkel geldig op een aanbod ingaan als u eerst alle gevraagde gegevens meedeelt en deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring aanvaardt.
4.2 Uw aankoop gebeurt tegen de prijs die wij op dat ogenblik meedelen in onze webshop, door in te gaan op een welbepaald verkoopaanbod, met name door te klikken op de bestelknop. Wanneer u een bestelling plaatst, verbindt u zich ertoe de producten te kopen die u hebt geselecteerd, conform deze Algemene Voorwaarden, onverminderd uw herroepingsrecht (zie punt 8).
4.3 Elke bestelling geldt als een aanvaarding van het aanbod. Onmiddellijk na een geplaatste bestelling ontvangt u een e-mail waarin de aankoop bevestigd wordt. Enkel de bevestigingsemail doet de verkoopovereenkomst ontstaan. COTOLINI behoudt zich het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een geplaatste bestelling te weigeren.
De gegevens die door COTOLINI worden geregistreerd, vormen een bewijs van de bestelling en de volledige transactie. De gegevens die worden geregistreerd door het betalingssysteem vormen een bewijs van de financiële transacties.

BETALINGEN

5. Betalingen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in een specifiek verkoopaanbod, kunnen aankopen betaald worden via MAESTRO, PAYPAL, MASTERCARD of VISA.
5.2 Het product wordt pas geleverd wanneer wij de volledige betaling ervan hebben ontvangen. Indien de betaling uitblijft (saldo ontoereikend, fout rekeningnummer, technische problemen, …) wordt de verkoop geacht niet te hebben plaatsgevonden.
5.3 Als u gebruik zou maken van het herroepingsrecht wordt de prijs die u betaalde op uw bankrekening terugbetaald binnen de 14 dagen volgend op de herroeping, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 8.3.

DOUANERECHTEN

6. Douanerechten
6.1 Als u producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzendland van COTOLINI, wordt u beschouwd als een erkende invoerder en moet u om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar u de artikelen in ontvangst neemt.
6.2  U kunt onderworpen zijn aan invoerrechten of -belastingen als de artikelen in uw land aankomen. Bovendien zijn alle bijkomende inklaringskosten voor uw rekening. COTOLINI heeft geen controle over deze kosten en kent de bedragen niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet u contact opnemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer inlichtingen.

LEVERING VAN PRODUCTEN

7. Levering van producten
7.1 We doen ons uiterste best om de producten die u aankoopt binnen de aangeduide levertermijn na uw bestelling te leveren op het adres dat u opgeeft bij uw aankoop. We kiezen steeds het meest geschikte distributiemiddel.
7.2 De levering gebeurt in principe binnen de 30 dagen na de bestelling, tenzij een andere leveringstermijn wordt overeengekomen. Indien de bezorging een onvoorziene vertraging oploopt ontvangt u hiervan binnen de 30 dagen na de bestelling bericht. U hebt dan de keuze tussen het bestelde op een later ogenblik te aanvaarden of de aankoop kosteloos te annuleren. In dat laatste geval betalen wij u binnen de 30 dagen terug.
7.3 Wij dragen het risico op beschadiging of verlies van het bestelde product tot op het ogenblik van de levering op het door u gevraagde adres.
7.4 U dient het product onmiddellijk na levering na te kijken om na te gaan of het beantwoordt aan de specificaties overeengekomen bij de bestelling. In geval van een niet-conforme levering of zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dient u dit uiterlijk binnen de 7 dagen na levering schriftelijk te melden (per email of per aangetekende post, zie punt 1).

HERROEPINGSRECHT

8. Herroepingsrecht
8.1 U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
8.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail, zie punt 1) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (download formulier), maar bent hiertoe niet verplicht.
8.3 U dient het product onbeschadigd (o.a. ongedragen met originele labels) en binnen de 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelde dat u de overeenkomst herroept terug te sturen naar COTOLINI (t.a.v. mevrouw Carole Willems, Ketelstraat 7 te 8340 Damme), en dit op uw kosten. Bij beschadiging of laattijdige of onvolledige terugzending behouden we ons het recht voor een schadevergoeding aan te rekenen. Indien de goederen uit hun verpakking gehaald worden geldt in elk geval dat u aansprakelijk bent voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.
8.4 Wij betalen u binnen de 14 dagen nadat wij door u op de hoogte werden gebracht van de herroeping alles terug, met uitzondering van de bedragen bedoeld in punt 8.3 , en van de extra kosten als gevolg van uw keuze bij uw bestelling voor een andere leveringswijze dan de door ons voorgestelde goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u uw aankoop betaalde, tenzij u uitdrukkelijk instemde met een andere betalingswijze, en gebeurt zodra wij het product terugkregen.
8.5 Dit herroepingsrecht geldt evenwel niet voor de levering van volgens uw specificaties vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

GARANTIE

9. Garantie
De wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken van 25 februari 1991 en de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumentengoederen zijn toepasselijk.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

10. Klachten en geschillen
10.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of over de kwaliteit van de geleverde goederen dienen ons schriftelijk te bereiken binnen een zo kort mogelijke termijn na levering en uiterlijk binnen de 7 dagen. Laattijdige klachten of klachten na gebruik dat uitgebreider is dan strikt nodig om enige non-conformiteit vast te stellen zullen niet aanvaard worden.
10.2 U dient COTOLINI uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u enig verborgen gebrek heeft vastgesteld schriftelijk op de hoogte te brengen per email of per aangetekende post (zie punt 1). Laattijdige klachten zullen niet aanvaard worden.
10.3 COTOLINI tracht klachten binnen de 14 dagen te beantwoorden.
10.4 Indien er tussen partijen een geschil zou ontstaan dat we niet opgelost krijgen, kan u binnen een redelijke termijn het geschil ook voorleggen aan het oordeel van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge, met toepassing van het Belgische recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is niet van toepassing en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

11. Beperking van aansprakelijkheid
11.1 De foto's en teksten ter illustratie en beschrijving van de producten op de website zijn niet bindend voor COTOLINI en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt COTOLINI geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto's of teksten die op de website voorkomen.
11.2 Inzake internationale leveringen in andere landen dan die van waaruit COTOLINI artikelen levert, aanvaardt COTOLINI geen enkele aansprakelijkheid als de producten niet zouden voldoen aan de wetten en reglementen van het land van bestemming.
11.3  Zonder de draagwijdte van deze Algemene Voorwaarden te beperken, mag geen enkele eis tot schadevergoeding – of deze nu te maken heeft met de geleverde producten, de niet-levering van producten of anderszins – het bedrag overschrijden dat is betaald voor de artikelen die aanleiding geven tot de eis tot schadevergoeding.

OVERMACHT

12. Overmacht
12.1 COTOLINI zal al het mogelijke doen om te voldoen aan haar verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten haar wil, zoals stakingen, oorlogen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van de producten verhinderen.
12.2 In geval van vertraging zal COTOLINI zich kwijten van haar verplichtingen zodra dit mogelijk is en behoudt COTOLINI zich het recht voor de beschikbare voorraad op een billijke manier onder haar klanten te verdelen.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (Wenen 1980) is evenwel niet toepasselijk en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen, afd. Brugge.

COTOLINI

Mevrouw Carole Willems
Ketelstraat 7
8340 Damme
T:+32 470 07 75 80
Ondernemingsnummer 0536.292.610
BTW BE0536.292.610

Payment Methods
bottom of page